കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ കരച്ചിൽ പ്രശ്നമാണോ?

കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ കരച്ചിൽ പ്രശ്നമാണോ?

“വാക്കുകൾ കൂട്ടിചൊല്ലാൻ വയ്യാത്ത കിടാങ്ങൾ” - അവരുടെ കരച്ചിലിന്റെ അർത്ഥം   അറിയാൻ പാടുപെടുന്നവരാണ് നമ്മൾ പലരും .വിശപ്പ് , ദാഹം  ,പേടി ,വേദന ,ഡയപ്പറ...

Read more